UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidzia­na jest procedura wzajemnego porozumiewania się. Umowa z Sin­gapurem stwierdza, że jeżeli osoba jest zdania, iż działania jednego lub obu państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie niezgodne z postanowieniami umowy, to może ona (niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych państw) przedstawić swoją sprawę właściwej władzy tego państwa, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.Sprawa powinna być przedstawiona w ciągu 3 lat, licząc od pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu pociągającym za sobą opodatkowanie niezgodne z postanowieniami umowy. Właś­ciwa władza, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony, ale nie będzie mogła sama wprowadzić zadowalającego rozwiązania, to podejmie starania o    uregulowanie sprawy w drodze wzajemnego porozumienia z właś­ciwą władzą drugiego państwa w celu zapobieżenia opodatkowaniu niezgodnemu z umową.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.