DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody osób fizycznych osiągane z tytułu praw autorskich do utworów literackich, opracowań naukowych i dzieł sztuki wyko­rzystywanych na terytorium państw uczestniczących w porozumie­niu, a także wynagrodzenia wypłacane z tytułu odkryć naukowych, wynalazków technicznych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wniosków racjonalizatorskich, podlegały opodatkowaniu i opła­tom zgodnie z ustawodawstwem państwa stałego miejsca zamiesz­kania tych osób.    Osoby fizyczne, wyjeżdżające do któregokolwiek państwa bę­dącego stroną porozumienia w celu prowadzenia odczytów i wy­kładów, występów teatralnych, koncertów i występów sportowych lub podobnej działalności, zwolnione były w państwie przyjmującym od podatków i opłat z tytułu płac, honorariów i innych wyna­grodzeń, otrzymywanych od organów i organizacji państwa swego stałego miejsca zamieszkania.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.