Kategoria: Międzynarodowe stosunki finansowe

PLAN BAKERA

Plan Bakera dotyczył głównie krajów latynoskich, ale też Filipin i   Jugosławii. Przewidywał umiarkowany wzrost gospodarczy oraz stabilizaqę cen i kreację kapitału w krajach rozwiniętych przy równoczesnym wysokim wzroście gospodarczym krajów rozwijają­cych się i udostępnieniu im kapitału z zewnątrz. Procesy te miały zachodzić w warunkach swobodnego handlu międzynarodowego i   przy ograniczonych fluktuacjach kursów wymiennych walut. Uzna­no, […]

PLAN W LICZBACH

W liczbach bezwzględnych plan Bakera przewidywał dodatkową pomoc w wysokości 40 mld dolarów, której udzieliłyby w dwu równych częściach banki i oficjalni kredytodawcy, jak Bank Świato­wy. Otrzymanie tych środków miało być uzależnione od dokonania przez dłużników reform strukturalnych, prowadzących do ożywienia gospodarczego. Przewidywana kwota 40 mld dolarów nie jest zbyt wysoka, jeżeli zważyć, że roczne […]

ŚRODKI NA SPŁATĘ

Środki na spłatę odsetek uzyskiwane są bądź z nadwyżek handlo­wych, bądź z tzw. finansowania okrężnego. Wiąże się z tym kwestia różnicy pomiędzy wysokością należnych od dłużników odsetek a wielkością środków przez nich posiadanych. W celu zniwelowania tej różnicy i podtrzymania iluzji, że dłużnicy wypełniają swe zobo­wiązania, banki zaczęły realizować program wymuszonej pomocy. Pożyczają dłużnikom pieniądze, […]

NOWE POŻYCZKI

Nowe pożyczki powiększają rozmiary zadłużenia wierzycieli, a tym samym koszty dalszej obsługi.Potenq’alne straty banków były kluczowym powodem negatywnej oceny perspektyw planu Bakera. Uważano, że plan nie może zostać zrealizowany, gdyż pomija co najmniej cztery istotne sprawy. Po pierwsze, zadłużenie jest zbyt duże, aby dłużnicy mogli je definityw­nie spłacić. Byłoby to możliwe jedynie wówczas, gdyby banki […]