Kategoria: Międzynarodowe stosunki finansowe

NOWA PRAKTYKA

Niewątpliwie ta nowa praktyka spowodowała, że ze swych zobowiązań przestały wywiązywać się państwa dotychczas bardzo rzetelne. I tak, Połu­dniowa Afryka zawiesiła spłatę rat kapitałowych, a Francja, Holan­dia i Niemcy unikały odpowiedzialności za długi zaciągnięte w ich imieniu przez Międzynarodową Radę Cynową. Stanowisko tych trzech państw nawiązuje do immunitetu suwerena. W ostatnich latach stało się jasne, […]

DYREKCJE I RADY NADZORCZE

Dyrekcje i rady nadzorcze banków nie dopuszczały jednak myśli o tym i zbyt późno zdały sobie z tego sprawę rządy państw wierzycielskich. Co prawda, żaden z krajów rozwijających się nie wysunął oficjalnie argumentu im­munitetu suwerena, jednakże coraz częstsze jest elastyczne trak­towanie zobowiązań z tytułu zadłużenia poszczególnych rządów. Wprowadzenie limitu obsługi długu zależnego od wpływów z […]

MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH I FINANSÓW

Ministrowie spraw zagranicznych i finansów pięciu spośród nich — Brazylii, Meksyku, Argentyny oraz właśnie Wenezu­eli i Peru — wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w,urugwajs­kim kurorcie, a poświęcone było ustaleniu warunków złagodzenia ciężaru długu. Państwa te — jak m.in. Kolumbia — spłatę zobowią­zań dłużniczych opłaciły zmniejszeniem importu i drastycznymi ogra­niczeniami własnych inwestycji. W roku […]

ZADŁUŻENIE KRAJÓW

Zadłużenie krajów rozwijających się i zadłużenie w skali świato­wej są rezultatem nie kontrolowanej ekspansji międzynarodowego systemu finansowego. W miarę upływu czasu państwa zachodnie zdały sobie sprawę, że zagrożona jest nie tylko gospodarka świato­wa, ale również globalna stabilizacja polityczna. Mając to na uwa­dze, na posiedzeniu tzw. Grupy 5 (Wielka Brytania, Francja, Japo­nia, Niemcy i Stany Zjednoczone) […]